Algemene Voorwaarden

Artikel 1.       Begrippen

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden die gelden voor de Website(s) en het gebruik ervan.

Het Grote Kleine Warenhuis of HGKW: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Het Grote Kleine Warenhuis B.V. Kvknr: 55455931, gevestigd te Hoofddorp.

Aanbieder: De rechts- of natuurlijke persoon die producten of diensten aanbiedt op de website(s) van Het Grote Kleine Warenhuis.

Gebruiker: Gebruiker c.q. bezoeker van de Website(s) van Het Grote Kleine Warenhuis.

Website(s): Onder meer de volgende websites: hetgrotekleinewarenhuis.nl, hgkw.nl en hetgrotekleinewarenhuis.com.

Productinformatie: Informatie met betrekking tot het product of de dienst, de prijs en de onderneming van de Aanbieder, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen het logo van de Aanbieder en een hyperlink naar de website van de Aanbieder, welke informatie wordt geplaatst op de Website(s).

Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst op afstand tussen een bij Het Grote Kleine Warenhuis aangesloten online winkel en een bezoeker.

Content: Alle op Het Grote Kleine Warenhuis aangeboden informatie waaronder omschrijvingen, beeldmateriaal en redactionele artikelen.

Artikel 2.       Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Website(s) door Bezoekers.
Met het gebruik van de Website(s) ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en ga je ermee akkoord dat je aan de Algemene Voorwaarden gebonden bent. Indien je de Algemene Voowaarden niet accepteert, dien je het gebruik van de Website(s) onmiddellijk te staken.

Het Grote Kleine Warenhuis heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing na publicatie op de Website(s).

Artikel 3.       Bedrijfsinformatie
Het Grote Kleine Warenhuis is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de namen “Het Grote Kleine Warenhuis” en “HGKW” en het daarbij horende logo. Gebruik van deze namen of dit logo is niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Grote Kleine Warenhuis.

Artikel 4.       Dienstverlening
Het Grote Kleine Warenhuis biedt Gebruikers een online platform waar Aanbieders hun producten tonen. Het totale aanbod op onze Website(s) is doorzoekbaar door middel van een zoekveld en filters. Gebruikers kunnen doorklikken naar de website van de Aanbieder om daar het product uitvoeriger te bekijken en eventueel te bestellen. De eventuele Koopovereenkomst komt tot stand tussen Gebruiker en Aanbieder. De Gebruiker erkent dit hierbij. Het Grote Kleine Warenhuis is of wordt geen partij bij de Koopovereenkomst.

Als je door middel van een link op onze Website(s) terecht komt op de website van de Aanbieder, ben je gebonden aan de algemene voorwaarden van de Aanbieder. Het gebruik van de informatie op de website en eventuele beslissingen die je op basis van die informatie neemt, zijn voor jouw eigen risico en verantwoordelijkheid.

Het Grote Kleine Warenhuis biedt geen garantie dat Aanbieders daadwerkelijk volledig en correct uitvoering geven aan de Koopovereenkomst. Het Grote Kleine Warenhuis is niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit de tussen de Aanbieder en Gebruiker gesloten Koopovereenkomst.
De resultaten van zoekopdrachten van Gebruikers zijn niet volledig ten aanzien van alle op internet verkrijgbare producten. Deze resultaten zijn beperkt tot producten van de bij Het Grote Kleine Warenhuis aangesloten online winkels. De wijze waarop de producten worden getoond, hangt  af van de uitgevoerde zoekopdracht en kan per zoekwijze verschillen.

Indien je vragen of klachten hebt met betrekking tot producten van Aanbieders die op Het Grote Kleine Warenhuis te vinden zijn, dien je rechtstreeks contact op te nemen met de Aanbieder. Je zal Het Grote Kleine Warenhuis niet betrekken in geschillen tussen jou, als Gebruiker, en een derde.
Producten, prijzen en omschrijvingen worden regelmatig vernieuwd op de website.

Artikel 5.     Aansprakelijkheid
Het Grote Kleine Warenhuis is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website(s) en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van Website(s) die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hy-per)(text)link(s) of metatag(s)) met de Website(s) zijn verbonden. Het Grote Kleine Warenhuis is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) producten en diensten en/of informatie van derden, die via de Website(s) worden aangeboden.

Het Grote Kleine Warenhuis is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van de Gebruikers, waaronder begrepen de door henzelf – dus met hun eigen uitdrukkelijke toestemming – via c.q. op de Website(s) ter beschikking gestelde (persoons)gegevens bijvoorbeeld bij beoordelingen, mededelingen of reacties. Het Grote Kleine Warenhuis geeft ook geen garanties ten aanzien van deze (persoons)gegevens en beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen.

Het Grote Kleine Warenhuis is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de website, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — directe en indirecte schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Indien Het Grote Kleine Warenhuis ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid jegens jou of derden beperkt tot maximaal (a) 100 euro, al naar gelang wat hoger is of (b) het maximale bedrag waartegen Het Grote Kleine Warenhuis verzekerd is.

Artikel 6.     Vrijwaring
Iedere Gebruiker van de Website(s) vrijwaart Het Grote Kleine Warenhuis voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Algemene Voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig Gebruik van de Website(s) door de betreffende Gebruiker.

Artikel 7.       Content en links
Het Grote Kleine Warenhuis biedt productomschrijvingen, productkenmerken, informatie over prijzen en andere content. Wij doen ons uiterste best om foutieve of missende informatie zo snel mogelijk te corrigeren. Wegens technische beperkingen kunnen wij niet garanderen dat wijzigingen direct aangepast zijn op onze site.

Informatie en beeldmateriaal over producten op onze site worden verzorgd door de bij ons aangesloten Aanbieders van deze producten. Het Grote Kleine Warenhuis kan niet garanderen dat de beschrijving van producten, producteigenschappen of prijsinformatie volledig en correct is.

Indien de informatie op Het Grote Kleine Warenhuis en de informatie op de website van de Aanbieder niet overeenkomen, is de informatie op de site van de Aanbieder geldig en doorslaggevend.

Artikel 8    Rechten van intellectuele eigendom
De Website(s) en alle via de website door Het Grote Kleine Warenhuis ter beschikking gestelde informatie, inhoud, gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes software, productnamen, bedrijfsnamen, merken, logo′s en handelsnamen bevatten gegevens, bestanden, programma′s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan Het Grote Kleine Warenhuis en/of derden. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, en andere rechten van intellectuele eigendom, die in verband staan met de Website(s).

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Grote Kleine Warenhuis of de betreffende rechthebbende is het niet toegestaan om de Website(s) en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor inbreuk wordt gemaakt op, schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van, de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Het Grote Kleine Warenhuis of de betreffende rechthebbende, tenzij Het Grote Kleine Warenhuis of de betreffende rechthebbende daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Ingeval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Het Grote Kleine Warenhuis en/of derden, behoudt Het Grote Kleine Warenhuis zich het recht voor om alle hierdoor door Het Grote Kleine Warenhuis en/of derden geleden schade volledig op de Gebuikers te verhalen.

Gebruikers van de Website(s) erkennen en garanderen dat de door hen via de website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens, informatie, foto’s, mededelingen, reacties en/of andere materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden die, op enige wijze in strijd met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens Het Grote Kleine Warenhuis en/of derden.

Mocht je van mening zijn dat onze content inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van jou of een derde, kun je contact met ons opnemen door middel van een e-mail naar info@hetgrotekleinewarenhuis.nl.

Het Grote Kleine Warenhuis is niet verantwoordelijk voor het beeldmateriaal t.a.v. de getoonde producten. Foto’s van producten worden aangeleverd door de Aanbieder ervan. Het Grote Kleine Warenhuis is niet aansprakelijk voor eventueel inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht berustend op deze productfoto’s.

Artikel 9. Toegang tot Het Grote Kleine Warenhuis
Wij doen ons uiterste best er voor te zorgen dat de Website(s) zonder problemen 24 uur per dag bereikbaar is maar wij kunnen dit niet garanderen.
Toegang tot onze website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van een storing of onderhoud.

Artikel 10. Geldigheid bepalingen
Is of worden een of meer van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 11. Privacy Statement

Wij zijn begaan met het beschermen van jouw privacy en veiligheid. De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen worden verwerkt in overeenstemming met het op al onze Website(s) van toepassing zijnde  Privacy Statement. Klik hier om te worden doorgelinkt naar het Privacy Satement.

Artikel 12.    Toepasselijk recht

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

November 2017